TOKIMEKI MEMORIAL

 
TOKIMEKI-8 $40 (Mio Kisaragi) with unstuck matching pencil sketch
 
TOKIMEKI-11 $30 (Yuina Himoo) with unstuck matching pencil sketch
 
TOKIMEKI-12 $30 (Yuina Himoo) with unstuck matching pencil sketch

Ordering Info